Emily-内衣写真45P奶茶Emily嗲囡囡

Emily-内衣写真45P奶茶Emily嗲囡囡

其说已详上、中二篇。后条辨云:属茵陈五苓散。

脉实者,宜下之;脉浮虚者,宜发汗。今伤寒身无大热,知热渐去表入里也。

程应旄曰:汗多亡阳,人皆知之矣。 属阴,能养息,上可补心,下可补肾,故补人身之阴。

古方二陈汤以此为君,世医因辛,反减至少许。 水灌者,以水浇洗也。

 阳明病,若能食,名中风;不能食,名中寒。 程应旄曰:下之后,复发汗,昼日烦躁不得眠,虚阳扰乱,外见假热也。

救者,解救救护之谓。有惊痰者,惊则神不守舍,气乱胸中,清浊相干,脉道壅塞,痰遂生焉。

Leave a Reply